სტაჟიორთა კონკურსის პროგრამა

  • ა) საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი;
  • ბ) საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი;
  • გ) საქართველოს კანონი "საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის შესახებ";
  • დ) საქართველოს კანონი "ოპერატიულ-სამძებრო საქმიანობის შესახებ";
  • ე) საქართველოს საგადასახადო კოდექსი;
  • ვ) ზოგადი უნარ-ჩვევები;